Mening delen – goed gesprek – getouwtrek

nov 18, 2022

Intro

Meningen leveren veel gespreksstof op. Zowel bij het vormen als bij het delen van meningen. Voor een mening is kennis van het onderwerp een eerste vereiste. Tegelijk is inzicht in waarden en normen belangrijk. In een open dialoog krijg je meer zicht op achtergronden en motieven. Als er ook vertrouwen is (of groeit) krijgt meningsvorming diepgang. Ontbreekt dit dan blijft het bij het uitwisselen van standpunten. Als er onbegrip is kan er bovendien in no time verharding ontstaan.

Kortom zaken als kennis, inzicht, interactie én vertrouwen zijn onmisbaar. Opvallend is dat dit zaken zijn die we ook tegenkomen bij rentmeesterschap. Zo zijn we als mens bij gesprekken met onze medemensen verantwoordelijk voor (1) de wijze waarop we onze mening vormen en (2) hoe wij deze mening delen. Hiermee worden direct of indirect waarden en normen doorgegeven. Duidelijke raakvlakken met rentmeesterschap.

 

 

 

Meningen vormen

Over veel onderwerpen wordt onze mening gevraagd. In enquêtes krijgen we bijvoorbeeld vragen als: bent u het hier  ‘geheel mee eens’, ‘grotendeels mee eens’ ‘niet mee eens of oneens’, grotendeels mee oneens, ‘geheel mee oneens’. Afhankelijk van de opbouw van de enquête kan in vervolgvragen ingegaan worden op motieven. In gesprekken en persoonlijke ontmoetingen is er veel meer ruimte voor interactie om de mening toe te lichten.

Een mening dient het resultaat te zijn van overwegingen en een afweging. Enige kennis over het onderwerp is een voorwaarde. Dit geldt ook voor inzicht in oorzaken en gevolgen. Ook is het doorgronden van mogelijke gevolgen voor waarden en normen belangrijk. Hierbij zijn goede gesprekken met anderen verrijkend. Verschillende achtergronden, denkstijlen en beweegredenen komen dan aan bod. Een onderwerp vanuit verschillende invalshoeken bekijken geeft verdieping. Argumenten worden dan grondig doordacht en kunnen vervolgens evenwichtig gewogen worden. Dit voorkomt impulsiviteit, eenzijdigheid en ook verkokering.

Om deze wat theoretische beschouwing te verhelderen drie praktische voorbeelden:

Voorbeeld 1: mening over nieuwe wegen. Als je woont in een omgeving waar je weinig van het verkeer merkt is verkeershinder geen issue. Een gesprek met mensen die dagelijks files meemaken zal een eyeopener zijn.

Voorbeeld 2: mening over het centraal examen. Als je als docent te maken hebt met grote verschillen tussen schoolcijfers en examencijfers dan kan een gesprek met een vakcollega die dit niet meemaakt je handvatten geven voor het komend schooljaar.

Voorbeeld 3: mening over marketingstrategie. Werk je bij een prijsvechter met snel wisselende afnemers dan zal een bezoek bij een bedrijf met trouwe vaste klanten je nieuwe inzichten geven.

 

Meningen delen met respect voor de medemens

Naast het goede gesprek bij het vormen van een mening is het ook van belang meningen op een heldere wijze te delen. In het dagelijkse werk zijn er tal van momenten waarbij meningen worden gedeeld over praktische aanpak of keuzes in de planning. Ook kan onze mening gevraagd worden als we deelnemen aan besprekingen over dilemma´s waar organisaties voor staan. Verder zijn er vele maatschappelijke veranderingen die politieke afwegingen met zich meebrengen. Leden van Gemeenteraden, Provinciale Staten en Parlement staan dagelijks voor uiteenlopende beslissingen. Elke politieke partij kan haar mening inbrengen. In de debatten streeft elke politicus er naar steun te krijgen voor zijn mening. Dit vraagt naast het hebben van een mening goede dossierkennis en overredingskracht.

Bij het delen van meningen geef je tegelijk meer door dan je feitelijke inbreng. De wijze waarop je het onderwerp benadert en de wijze hoe je reageert op meningen van anderen laat namelijk zien of je begrip en respect hebt voor de medemens. Dit geeft mogelijkheden om invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid als rentmeester.

Oprecht zoeken naar verbinding creëert een basis voor gesprekken over dieperliggende argumenten.

 

Mening delen over zaken die waarden en normen raken

Als we meningen delen waarbij waarden en normen in het geding zijn hangt er zelfs extra gewicht aan onze verantwoordelijkheid. Vooral als het gaat om zaken die strijdig zijn met de Tien Geboden uit de Bijbel. In de huidige maatschappelijke context zijn voor velen andere uitgangspunten doorslaggevend. Als rentmeester hebben we de opdracht Bijbelse waarden door te geven. Naast goede inhoudelijke voorbereiding vormen voorbeeldgedrag en oprechtheid belangrijke sleutels om goed contact te bevorderen. Het is op dit terrein ook belangrijk je eigen sterke en minder sterke kanten te kennen. Dit biedt mogelijkheden om in debatten een insteek te kiezen die het beste aansluit bij je eigen dynamiek. Tegelijk is het goed je telkens in de ander te verplaatsen. Een voorbeeld. Als een voorstel haaks staat op je eigen visie dan is mogelijk je eerste reactie: “daar doe ik niet aan mee”. Hiermee ontstaat meer afstand en spoelt de energie weg. Bij vragen als “hoe ben je tot dit voorstel gekomen” en “hoe heb je dit en dit meegewogen”, voelt de ander respect en ontstaat er ruimte voor een dialoog.

 

Samenvatting

Meningen vormen en delen vraagt kennis, inzicht, interactie én vertrouwen. Als waarden en nomen in het geding zijn geeft Bijbels rentmeesterschap richting. Inhoudelijke voorbereiding, voorbeeldgedrag en oprechtheid zijn belangrijke sleutels om goed contact te bevorderen.

 

Tip

  • neem tijd en rust voor meningsvorming
  • maak onderscheid tussen informatie verzamelen en mening vormen
  • zoek iemand waarmee je tot de kern kunt sparren